They told me I could become anything.. so I became a GameBoy #gameboycolour #ga…
They told me I could become anything.. so I became a GameBoy?

#gameboycolour #gameboy #nintendo #bodysuit #alternativeclothing #alternativegirl #altgirl #retro #retrogamer #blackmilkclothing #bmsportystripeshosiery2 #bmsportystripeshosiery #pinkgameboy #pastelpinkhair #jeffreycampbelllita